Zamknięcia przeciwpożarowe firmy Alfa System

0
710

Wymagania w zakresie ochrony pożarowej w budynkach, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, determinują w istotny sposób rozwiązania konstrukcyjne wyrobów budowlanych służących do tej ochrony. Dużym ułatwieniem dla konstruktorów i producentów tych wyrobów są szczegółowe wymagania techniczno-budowlane w dziedzinie ochrony pożarowej, wynikające z wielu dokumentów formalno-prawnych. Są one swoistym punktem odniesienia, stosowanym przy sprawdzaniu wymagań podstawowych i parametrów funkcjonalno-użytkowych nowo powstałych rozwiązań wyrobów ppoż.

Wymagania te, na odpowiednim poziomie ogólności, definiuje już ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). W art. 5.1. podano, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie wymagań podstawowych w tym dotyczących  https://visomedia.pl/pozycjonowanie-sklepu-internetowego/ bezpieczeństwa pożarowego.

Do przepisu, który zawiera szeroko rozumiane wymagania pożarowe dotyczące wyrobów budowlanych, zaliczyć należy w pierwszej kolejności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Dokumenty techniczno-budowlane
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. problematyce bezpieczeństwa pożarowego poświęcony jest cały dział VI. Zawiera on następujące zagadnienia:

  • zasady ogólne,
  • odporność pożarową budynków,
  • strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe,
  • drogi ewakuacyjne, usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,
  • wymagania przeciwpożarowe dla: elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego, palenisk i instalacji, garaży, budynków inwentarskich i tymczasowych.

Więcej informacji na temat zamknięć przeciwpożarowych jakie oferuje firma Alfa System  znajdziecie Państwo na naszej firmowej stronie w sekcji bloga eksperckiego: http://www.alfa-system.info/zamkniecia-przeciwpozarowe/

  Narzędzia dezinformacji są coraz bardziej zaawansowane. Bez zmiany nawyków użytkowników social mediów walka z nią będzie niemożliwa